Métier BV

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Métier B.V. gevestigd te Zwolle, opdrachtnemer: werft en selecteert kandidaten in opdracht van een werkgever ter vervulling van een vacature bij dezelfde werkgever, dit met de intentie dat de door Métier aangedragen kandidaat na goedkeuring door de werkgever in dienst zal treden bij deze, danwel rechtstreeks voor deze diensten zal gaan verrichten;
 • Kandidaat: de door Métier in het kader van het wervings- en selectieproces geselecteerde natuurlijke persoon ter vervulling van een vacature;
 • Werkgever, opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Métier een opdracht tot werving en selectie verstrekt.
  Onder werkgever wordt tevens verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
 • Opdracht: de door de werkgever als opdrachtgever aan Métier als opdrachtnemer verstrekte opdracht om één of meer kandidaten te werven en selecteren;
 • Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, én bovendien alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van werkgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de werkgever op kennismakingsgesprek is geweest;
 • Bemiddelingsfee: de door werkgever aan Métier verschuldigde vergoeding nadat de opdracht is voltooid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door een werkgever aan Métier verstrekt.
 • Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Métier schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Opdracht – inspanningsverbintenis

 • Métier zal zich volledig inspannen om werkgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn. Alle opdrachten zoals deze door een werkgever aan
 • Métier worden verstrekt zijn inspanningsverbintenissen.
 • Métier werft en selecteert in opdracht van de werkgever één of meer kandidaten. Intentie van deze opdracht is om een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en een kandidaat tot stand te brengen.
  Métier selecteert de kandidaten aan de hand van door de werkgever verstrekte inlichtingen over de vacature. De werkgever dient Métier dan ook tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

Artikel 4. Werving en selectie

 • Métier gaat voor de werkgever op zoek naar de juiste kandidaat. Dit doet zij door één of meer van de volgende werkzaamheden uit te voeren:
 • In overleg en in samenwerking met de opdrachtgever vaststellen van een omschrijving en analyse van de functie, waarvoor de vacature bestaat of zal ontstaan, alsmede een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functieanalyse);
 • Uitvoeren van een zgn. file-search (o.a. kandidatenbestand en extern netwerk);
 • Opstellen van een advertentietekst, het uitbrengen van een media-advies en het begeleiden bij de plaatsing. De plaatsingskosten voor de advertentietekst zijn voor rekening van de opdrachtgever;
 • Verzorgen van de werving- en selectie-activiteiten, zulks vanaf het organiseren van een kennismakingsgesprek tot en met het voeren van gesprekken met geschikt geachte sollicitanten, alsook het voorstellen van de kandidaten aan de opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding;
 • Rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten;
 • Samen met de opdrachtgever voeren van gesprekken met de geselecteerde kandidaten.
 • Métier stelt, voor werkgever, kandidaten voor bij werkgevers (organisaties).
 • De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld een kennismakingsgesprek te houden met de voorgedragen kandidaat.
 • Indien een kandidaat op zijn/haar c.v. een referentie(s) heeft vermeld, is Métier niet verplicht deze op juistheid te controleren.
 • De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door Métier niet op juistheid worden gecontroleerd, zodat Métier geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die Métier gekregen heeft.
 • Hetzelfde geldt voor informatie over het arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma´s van de kandidaat. Métier is niet verplicht deze informatie op juistheid te controleren, zodat Métier ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.

Artikel 5. Overdracht rechten en plichten

Noch Métier, noch de werkgever, zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen terzake de verstrekte opdracht anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

Artikel 6. Exclusiviteit

Métier werkt niet op basis van no cure no pay. Dienaangaande is het niet noodzakelijk om op exclusiviteitsbasis te werken. Het staat de werkgever vrij gedurende de doorlooptijd van de opdracht andere wervings- en selectiebureaus in te schakelen voor het vervullen van de opdracht. Métier rekent een fee conform artikel 9 van dit reglement.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

 • Métier zal de door de werkgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht.
 • Werkgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie – waaronder die aangaande de kandidaten – strikt vertrouwelijk behandelen.
 • Het is de werkgever, zonder toestemming van Métier, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij de werkgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of en rechterlijke uitspraak, Métier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Métier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Métier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de werkgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 • Zodra werkgever en kandidaat in de afrondende fase van een traject zijn, wordt aan werkgever een factuur gestuurd. De facturen van Métier dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Blijft werkgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
 • Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de werkgever in verzuim. Dan is Métier gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Artikel 9. Bemiddelingsfee

 • Métier factureert werkgever een fee die van te voren is voorgelegd aan de werkgever.
 • De hoogte van de fee (exclusief omzetbelasting) bedraagt € 3.250,- voor de wervingsfase in zowel binnen- als buitenland, deze wordt gefactureerd na afloop van de videogesprekken. Daarnaast geldt een uurtarief van € 100,- wanneer werkgever verdere begeleiding wenst na de videogesprekken. Betaling dient plaats te vinden conform de betalingsvoorwaarden zoals neergelegd in artikel 8 van dit reglement.
 • Wanneer, nadat Métier de opdracht van werkgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via Métier meldt bij werkgever, kan deze kandidaat door Métier worden meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van werkgever. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.
 • Mocht de werkgever, nadat Métier de opdracht van werkgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, door interne wijzigingen besluiten tot het intrekken van de opdracht (bijvoorbeeld omdat de functie komt te vervallen of anders zal worden ingevuld), dan zal Métier de tot dat moment verleende diensten en gemaakte uren factureren aan werkgever.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

 • De duur van de door werkgever aan Métier verstrekte opdracht is in beginsel onbepaald.
 • De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, tussentijds worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • De werkgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De werkgever beslist of hij de door Métier voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden. De werkgever heeft derhalve een actieve onderzoeksplicht. Métier aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 • Métier is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de werkgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.3. Werkgever vrijwaart Métier tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Métier samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 • Métier is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die de werkgever of derden mochten lijden door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht. Werkgever vrijwaart Métier tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
 • Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de werkgever kunnen worden gesteld en evenmin door Métier worden meegewogen. De werkgever vrijwaart Métier voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle opdrachten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. Dit ongeacht of een werkgever of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering, zullen alle geschillen tussen Métier en werkgever, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle-Lelystad.

Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden

Métier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Métier werkgever daarvan in kennis heeft gesteld.

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is geldig voor de site metier.nl die onder het beheer van Métier B.V. valt.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres en andere niet-persoonlijk traceerbare informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de regelingen vastgelegd binnen dit cookiebeleid. Indien u geen cookies wilt laten plaatsen, kunt u in uw browser instellen dat cookies moeten worden geweigerd.

Regels omtrent overige, wel persoonlijk traceerbare informatie (verplicht)

Op het opslaan van uw gegevens is de wet- en regelgeving omtrent Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Hoe omgegaan wordt met de opslag van privacy-gevoelige gegevens valt buiten de dekking van deze verklaring, maar kunt vinden in onze algemene voorwaarden.

Disclaimer

Deze cookieverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in het gebruik van cookies binnen deze website. Aan deze verklaring kunnen geenszins rechten worden verbonden.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-down close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook map-pin grid clock earth award briefcase book-open sun euro user pie-chart home map venus-mars coffee clipboard cloud-drizzle trending-up heart users eye